Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce

Lưu ý: TẬP 19, 20 GỘP CHUNG TẬP 19. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM

Phim Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce

Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce

Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce

Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce là bộ phim đặc biệt do hãng Saban Brands làm, nối tiếp serie đặc biệt Super Rangers (Super Samurai – 1 phần phim đặc biệt của Power Rangers: Samurai) của Power Rangers. Trong phim sẽ có “sự trở lại của nhiều Rangers lịch sử”. Bối cảnh gần như là làm lại từ đầu, một vài cảnh sẽ được cắt từ Kaizoku Sentai Gokaiger, dự định chiếu năm 2014.

Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce

Chiến binh Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce

Các Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce đ1o chính là

Siêu nhân Power Rangers Super Megaforce

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?